www.visitportugal.com

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid


1. Algemene voorwaarden
Dit portaal wordt beheerd door Turismo de Portugal, I.P. (Portugees Nationaal Bureau voor Toerisme) en heeft als doel het beschikbaar stellen van informatie en reisvoorstellen te doen aan gebruikers die meer te weten willen komen over Portugal en/of Portugal willen bezoeken.

Het portaal heeft geen winstdoeleinden en er is tevens geen commercieel of soortgelijk belang bij de selectie van de weergegeven inhoud. De inhoud van dit portaal wordt op grond van redactionele en marketingprincipes geformuleerd met het uitsluitende doel om de keuze van Portugal als reisbestemming te vergemakkelijken.

Het is echter raadzaam om voor het bezoeken van het portaal de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te lezen.

Door dit portaal te bezoeken en te gebruiken, geeft u te kennen dat u zonder voorbehoud de algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden, dan dient u onmiddellijk uw bezoek aan dit portaal te staken.

Turismo de Portugal, I.P. behoudt zich het recht voor om te allen tijde de vorm en de voorstelling van het portaal, alsook de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te wijzigen. Derhalve dient u deze gebruiksvoorwaarden vooraf te raadplegen telkens u het portaal bezoekt.

Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij Turismo de Portugal, I.P. via e-mail info@visitportugal.com.

2. Eigendomsrechten

De gehele inhoud van het portaal, met name de teksten, foto´s, afbeeldingen, illustraties, tekeningen, grafieken, gravures, merken, logo’s, publiciteit, beeld- en geluidsmateriaal, webdesign en software of enige andere onderscheidende kenmerken die voor commerciële of industriële doeleinden kunnen worden gebruikt, wordt overeenkomstig de algemene rechtsbepalingen en de wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom beschermd door auteursrechten en naburige rechten, en mag derhalve niet gebruikt worden buiten dit portaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Turismo de Portugal, I.P.

Onverminderd hetgeen bovenvermeld wordt, kan de gebruiker de inhoud van dit portaal, mits uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik, downloaden of kopiëren.

Het is uitdrukkelijk verboden om het portaal te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die gezien kunnen worden als schadelijk voor het imago van Turismo de Portugal, I.P.

Toe-eigening, vervalsing, exploitatie van toegeëigende of vervalste inhoud, onrechtmatige identificatie en oneerlijke concurrentie zijn strafbaar.

Turismo de Portugal, I.P. behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen derden die kopieën en reproducties maken of op een andere manier op niet toegestane wijze gebruik maken van de inhoud van dit portaal.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Met de inwerkingtreding op 25 mei 2018 in alle lidstaten van de Europese Unie van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) is het Instituut verplicht haar privacybeleid te publiceren. Hiermee verplicht Turismo de Portugal, I.P. zich ertoe de regels inzake gegevensbescherming te respecteren.

Dit beleid bepaalt hoe alle persoonsgegevens die via het portaal door de betrokkenen worden verkregen of verstrekt, worden verwerkt. Onder “persoonsgegevens” wordt in dit privacybeleid verstaan bepaalde gegevens zoals de naam, het e-mailadres of alle andere informatie die kan gebruikt worden om de betrokkene te identificeren. Om op de openbare delen van deze website te surfen, hebben we uw persoonsgegevens nodig.

Toestemming
Wanneer u zich registreert op het VisitPortugal portaal en/of ons persoonsgegevens bezorgt, dan geeft u ons vrij uw uitdrukkelijke toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden en onder de voorwaarden omschreven in dit privacybeleid en overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

3.2 Verwerking
Met verwerking van persoonsgegevens bedoelt men een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, recupereren, raadplegen, gebruiken, bekendmaken, verspreiden, vergelijken, koppelen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Sommige persoonsgegevens moeten worden verstrekt om de betreffende service en/of informatie ter beschikking te kunnen stellen. Turismo de Portugal, I.P. zal u van deze verplichting op de hoogte brengen. Wanneer u ons onjuiste gegevens bezorgt, dan kan Turismo de Portugal, I.P. de gewenste service en/of informatie niet verstrekken. De betrokkene is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

3.3 Verwerkingsverantwoordelijke
Dit portaal is de exclusieve eigendom van Turismo de Portugal, I.P., een overheidsinstelling die onder een bijzondere regeling valt, met ondernemingsnummer 508666236, gevestigd in de Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lissabon. Dit is ook de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de op het portaal www.visitportugal.com verkregen of verstrekte persoonsgegevens. U kunt met ons contact opnemen via e-mail: dpo@turismodeportugal.pt.

3.4 Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens
De op het www.visitportugal.com portaal verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt om de Bestemming te promoten en informatie te bieden aan de gebruikers die Portugal willen leren kennen en/of bezoeken.

De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om te antwoorden op vragen, suggesties of klachten van de betrokkene.

3.5 Rechten van de betrokkene
Overeenkomstig de bepalingen van artikelen 13 tot 22 van de AVG, deelt Turismo de Portugal, I.P. de betrokkene mee dat hij het recht heeft te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens, beperking van de hem betreffende verwerking, rectificatie (wanneer de gegevens onjuist of onvolledig zijn) en indien de verwerking op toestemming is gebaseerd heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken en het recht om te verzoeken de gegevens die niet in het wettelijk kader van artikel 6, lid 1, sub b) tot f) van de AVG passen te wissen.

Turismo de Portugal, I.P. deelt nog mee dat wanneer voor de verwerking de toestemming van de betrokkene is vereist, deze het recht heeft om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens, op verzoek geïnformeerd te worden over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, wie de persoonsgegevens ontvangt en hoelang de persoonsgegevens worden bewaard en het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te verkrijgen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen ("overdraagbaarheid van gegevens").

3.6 Verwerkers
Turismo de Portugal, I.P. kan een beroep doen op verwerkers voor het behouden, hosten en beheren van haar computersystemen en -apparatuur, in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Deze verwerkers zijn verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen en de veiligheid van de gegevens van de gebruikers van het www.visitportugal.pt portaal en de door Turismo de Portugal, I.P. beheerde platforms te waarborgen. Zij kunnen deze gegevens niet voor andere doeleinden of in hun eigen voordeel gebruiken en kunnen ze niet linken aan andere gegevens die ze bezitten.

Turismo de Portugal, I.P. blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door de gebruikers worden verstrekt.

3.7 Verstrekken en overdragen van persoonsgegevens
De informatieverzoeken die via “Contacteer ons” worden verzonden, kunnen naar andere instanties die beter op de vraag kunnen antwoorden of het verzoek kunnen inwilligen, worden doorverwezen. De verzending gebeurt individueel en nooit met gegevensbestanden. De doorverwijzing wordt ook meegedeeld aan de gebruiker.

De persoonsgegevens zullen in bovengenoemd geval aan andere entiteiten worden overgedragen en kunnen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen aan rechtbanken en hoven en aan andere bevoegde autoriteiten worden verstrekt, wanneer dit nodig blijkt voor de beslechting van geschillen en voor activiteiten betreffende de bescherming van de openbare veiligheid, defensie en nationale veiligheid en het voorkomen, onderzoeken of opsporen van strafbare feiten.

3.8 Opslag van persoonsgegevens
De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en bewaard hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Turismo de Portugal, I.P. bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel waarvoor ze werden verstrekt te bereiken of om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

Daarom worden de gegevens, wanneer er geen specifieke wettelijke vereiste bestaat, slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld of verwerkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

3.9 Minderjarigen
Kinderen jonger dan 16 jaar hebben de toestemming van hun ouders of voogd nodig om toegang te krijgen tot persoonsgegevens of deze beschikbaar te stellen op het portaal.

De ouders of wettige voogd zijn aansprakelijk voor de identificatie van de inhouden en pagina's die door kinderen jonger dan 16 jaar worden bezocht.

3.10 Klachten
Onverminderd de mogelijkheid om rechtstreeks een klacht in te dienen bij Turismo de Portugal, I.P., via de contactgegevens die hiervoor ter beschikking worden gesteld, kan de betrokkene een klacht indienen bij de Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), de nationale autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens in Portugal, door gebruik te maken van de contactgegevens die de autoriteit hiervoor verstrekt.

4. Privacy
Turismo de Portugal, I.P. respecteert het recht op privacy van de gebruikers van het portaal. Daarom wordt er uit principiële overwegingen geen informatie vergaard of gebruikt met betrekking tot de identiteit van de bezoekers en wordt enkel persoonlijke informatie opgeslagen die vrijwillig door de bezoekers/gebruikers wordt verstrekt en die uitsluitend wordt gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd is.

Aanvullend hierop delen we u nog mee dat het portaal de volgende gegevens verzamelt en gebruikt in overeenstemming met het bepaalde inzake cookies:
- het land van herkomst van de gebruiker, om zijn doelstellingen en interesses beter af te stemmen op de getoonde informatie;
- de informatie die door de gebruiker uitdrukkelijk is aangegeven over inhoud en andere pagina's die hij dan kan organiseren om een reisplan op te stellen en die tussen bezoeken worden bewaard (voor gebruikers met cookies of met login); zo kan het portaal een ondersteunende service leveren bij het plannen van een reis naar Portugal van de bezoeker en/of een groep;
- de door de gebruiker uitdrukkelijk aangegeven informatie over zijn profiel en interesses, zodat informatiepagina’s worden geopend die het meest overeenkomen met de interesses van de gebruiker;
- de identificatie van de bezoeker die zich registreert, zich inschrijft voor nieuwsbrieven of informatie vraagt, onafhankelijk van de computer die daarbij wordt gebruikt, door middel van het aanmaken van een ‘login’ bestaande uit een e-mailadres en een wachtwoord.

Elke interactie met het portaal wordt opgeslagen voor kwaliteitscontrole en reporting, inclusief, maar niet beperkt tot de gegevens die in het kader van registratie, informatieverzoeken, webchat en wedstrijden worden verstrekt .

Persoonsgegevens kunnen aangepast en gecorrigeerd worden op het portaal onder Registreren/Profiel.

De gebruiker kan ook het portaal verzoeken zijn account te deactiveren. Hierbij worden de “Profiel”-gegevens en de aan “Planning” toegevoegde inhoud verwijderd en de inschrijving voor de nieuwsbrief geannuleerd. Het deactiveren van de account betekent evenwel niet dat de registratiegegevens, meer bepaald de gegevens voor geschiedenisdoeleinden worden gewist, maar wel dat ze niet door Turismo de Portugal, I.P. gebruikt zullen worden.

Het portaal stelt tevens een database samen met louter statistische informatie, zonder persoonlijke identificatie, met de profielen, interesses en landen van herkomst van de bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om het portaal beter te doen inspelen op de interesses en wensen van de bezoekers en kan hiervoor aan derden ter beschikking worden gesteld.

Om statistische gegevens gemakkelijker te verzamelen, bewaren en verwerken, kan Turismo de Portugal, I.P. een beroep doen op hulpmiddelen van derden.

5. Disclaimer
Turismo de Portugal, I.P. behoudt zich het recht voor de publicatie van het portaal geheel of gedeeltelijk op te schorten, te wijzigen of stop te zetten. De bezoekers/gebruikers aanvaarden dat de toegang tot het portaal en tot de kanalen en diensten te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing kan worden beëindigd en dat Turismo de Portugal hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Turismo de Portugal, I.P. verbindt zich ertoe alle nodige inspanningen te leveren om het normaal functioneren van het portaal te garanderen met de mogelijke beschikbaarheid en continuïteit, rekening houdend met de bestaande technische hulpmiddelen, en altijd de beste internationale praktijken te hanteren die gewoonlijk in deze sector worden gebruikt, in het bijzonder op het gebied van veiligheid, vertrouwelijkheid en privacy van de bezoekers/gebruikers van het portaal, waarbij met alle mogelijke middelen virussen of andere schadelijke elementen die het computersysteem van de bezoeker/gebruiker kunnen beïnvloeden worden vermeden.

Turismo de Portugal, I.P. kan dit ondanks de aangewende middelen niet garanderen, en aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onderbrekingen dan wel het niet of gebrekkig functioneren van het portaal. Turismo de Portugal, I.P. kan evenmin garanderen dat de website altijd correct functioneert en dat deze te allen tijde vrij is van virussen of andere schadelijke elementen die elektronische documenten of bestanden van het computersysteem van de bezoeker/gebruiker kunnen beschadigen of wijzigen en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Turismo de Portugal, I.P. is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit handelingen of gedragingen van derden die persoonlijkheidsrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, alsook commerciële of industriële geheimen schenden of zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging, ongeoorloofde reclame, of voor het resultaat van het abusievelijk binnendringen waardoor de privacy en veiligheid van de gebruikers van het portaal in gevaar wordt gebracht.

Turismo de Portugal, I.P. zal alle mogelijke inspanningen leveren om te garanderen dat de in deze website vermelde informatie en feiten de beste en de meest relevante zijn. Turismo de Portugal, I.P. geeft echter geen expliciete of impliciete garantie dat de op dit portaal verstrekte, geproduceerde of uitgegeven informatie altijd up-to-date en correct is, noch zal Turismo de Portugal, I.P. enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de directe en/of indirecte consequenties van het gebruik van de gegeven informatie. Turismo de Portugal, I.P. raadt daarom de gebruikers van dit portaal aan direct in contact te treden met de genoemde organisaties of bedrijven, opdat zij de verkregen informatie kunnen bevestigen.

Indien de bezoeker onjuiste informatie op dit portaal aantreft, verzoekt Turismo de Portugal, I.P. de bezoeker die door te geven zodat deze kan worden gecorrigeerd.

6. Bijdragen van gebruikers aan de inhoud van de website
Het is voor gebruikers mogelijk en de website moedigt dit ook aan om rechtstreeks bij te dragen aan de inhoud, door teksten, filmpjes en foto’s, hierna te noemen “Inhoud” te uploaden. Zo kunnen gebruikers hun ervaringen in Portugal delen met andere gebruikers, deelnemen aan wedstrijden, forums of andere kanalen en/of functionaliteiten.

Het is de gebruikers die rechtstreeks inhoud aan de website toevoegen niet toegestaan de identiteit van derden aan te nemen of een valse identiteit op te geven.

De door gebruikers rechtstreeks aan de website geleverde inhoud wordt uitsluitend voor rekening van de gebruikers geplaatst en drukken enkel diens persoonlijke mening uit. Turismo de Portugal, I.P. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers.

Onverminderd het voorgaande heeft Turismo de Portugal, I.P. het recht de door gebruikers rechtstreeks geleverde inhoud te controleren en deze geheel of gedeeltelijk te bewerken, te weigeren of te verwijderen/annuleren wanneer de inhoud:
a) niet voldoet aan deze voorwaarden;
b) in strijd is met om het even welke toepasselijke nationale of internationale wet;
c) uitlatingen inhouden die kunnen beschouwd worden als onwettig, beledigend, lasterlijk, obsceen, racistisch, seksistisch of getuigen van discriminatie op grond van godsdienst, politieke overtuiging, geloof, nationaliteit, leeftijd of sociale omstandigheden;
d) rechten van derden schendt, namelijk persoonlijkheidsrechten, auteursrechten en aanverwante rechten, industriële, commerciële of andere rechten. Opmerking: Wanneer de gebruiker inhoud levert waarvoor hij niet over de eigendomsrechten beschikt, dient hij vooraf aan de wettige eigenaars van die rechten te vragen of hij die inhoud mag gebruiken en overeenkomstig deze voorwaarden aan de website mag leveren;
e) computervirussen, programma’s of andere onderdelen bevat die de gegevens kunnen beïnvloeden of schaden, dan wel schadelijk of besmettelijk kunnen zijn;
f) worden beschouwd als “spam”, “kettingbrieven”;
g) e-mailadressen, websites of html-tags bevatten;
h) berichten met commerciële of reclamedoeleinden, dan wel misleidende, onwettige of bedrieglijke reclame bevat;
i) niets te maken heeft met het onderwerp van het portaal, dan wel valse, dubbelzinnige of bedrieglijke informatie inhoudt.

De door gebruikers rechtstreeks aan de website geleverde inhoud is beperkt tot:
- tekst – tussen 100 en 2500 tekens
- foto’s – maximaal 1MB
- video – maximaal 75MB

De inhoud die rechtstreeks door de gebruikers aan de website wordt toegevoegd kan opgesteld zijn in het Portugees, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Voorgaande aanwijzingen zijn niet uitputtend en worden enkel als voorbeeld aangehaald. Turismo de Portugal, I.P. behoudt zich het recht toe deze te allen tijde te wijzigen.

Door rechtstreeks inhoud aan de website toe te voegen geeft de bezoeker gratis en zonder enige beperking of voorbehoud aan Turismo de Portugal, I.P. de toestemming om de verstrekte inhoud vrij te gebruiken, in de vorm dat deze werd ingevoerd of met de door haar of door derden aangebrachte wijzigingen die zij nodig acht, op het even welke plaats, ongeacht de drager en de aangewende middelen.

Turismo de Portugal I.P. garandeert niet dat de bijdrage van de gebruiker geheel of gedeeltelijk zal gepubliceerd worden.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Turismo de Portugal, I.P. direct of indirect lijdt ten gevolge van de geleverde bijdragen, meer bepaald wegens schending van rechten van derden en/of schending van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Onverminderd de aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende schade kan Turismo de Portugal, I.P. te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing, haar relatie met de gebruiker beëindigen of doen staken en de toegang tot het portaal of tot om het even welk kanaal of functionaliteit verhinderen/vergrendelen, wanneer een gebruiker in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid of met de wet handelt.

De gebruiker kan te allen tijde een door hem rechtstreeks aan het portaal geleverde bijdrage wissen en de hiertoe aan Turismo de Portugal, I.P. verstrekte licentie voor het gebruik van de bijdrage intrekken. De annulering/verwijdering van de inhoud is enkel van kracht in de toekomst. De rechtsgeldigheid blijft bestaan tot op het moment van de annulering.

7. Cookies
Het portaal maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen, waarmee Turismo de Portugal, I.P. computers die het portaal bezoeken en de inhoud waarin de betreffend gebruikers geïnteresseerd zijn kan identificeren.

Hoewel Turismo de Portugal, I.P. geen individuele informatie, zelfs zonder identificatie, aan derden verstrekt, slaat het portaal algemene statistische informatie op over de voorkeuren van haar bezoekers die zij aan officiële instanties binnen de toeristische sector kan verstrekken.

Dankzij de cookies herkent het portaal de computergebruiker bij zijn volgende bezoek en wordt het volgende bezoek beschouwd als een voortzetting van het voorgaande.

Wanneer een gebruiker zich registreert en zich identificeert door zich aan te melden, dan zal het portaal de gegevens die het al bezit over de gebruiker opnieuw gebruiken, ook al zijn die gegevens via een andere computer verstrekt.

U kunt het gebruik van cookies op uw computer uitschakelen. Bij sommige besturingssystemen en/of browsers kan dit alleen voor bepaalde websites worden uitgeschakeld. Raadpleeg de handleiding van uw computer om dit te doen.

Als u cookies uitschakelt, dan zal het portaal u bij elk bezoek beschouwen als een nieuwe gebruiker en geen gegevens van u bewaren tussen de verschillende bezoeken.

Het niet toelaten van ‘cookies’ kan ook tot gevolg hebben dat sommige functionaliteiten van het portaal zoals “Planning”, het aanmaken van “Herinneren en Delen” bestanden of het afdrukken van aan “Planning” toegevoegde inhoud niet mogelijk zijn.

8. Links
Het portaal bevat adressen van websites van toeristische bedrijven en instanties en andere informatiebronnen die nuttig kunnen zijn voor de bezoeker/gebruiker. Turismo de Portugal, I.P. is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en heeft geen controle over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en veiligheid van deze websites.

9. Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid
Turismo de Portugal, I.P. behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid bij te werken of te wijzigen en de wijzigingen met de gepaste middelen bekend te maken.

10. Rechtskeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden en op het privacybeleid is uitsluitend het Portugees recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot dit portaal worden uitsluitend voorgelegd aan de bestuursrechter van het gerechtelijk arrondissement Lissabon.


Geavanceerd zoeken
Planning Bekijk de geselecteerde inhouden en maak uw Reisplan of Brochure aan
Wachtwoord vergeten?
Log in via sociale netwerken
*Een geduld, a.u.b. *Er zullen instructies voor het herstellen van het wachtwoord worden verstuurd. *E-mail niet verzonden. Probeer opnieuw.
Log in via sociale netwerken