www.visitportugal.com

Live Chat
Gebruiksvoorwaarden


Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Turismo de Portugal, I.P., (Portugees Nationaal Bureau voor Toerisme) en heeft als doel het beschikbaar stellen van informatie en reisvoorstellen te doen aan gebruikers die meer te weten willen komen over Portugal en/of Portugal willen bezoekenDe website heeft geen winstdoeleinden en er is tevens geen commercieel of soortgelijk belang bij de selectie van de weergegeven inhoud. De inhoud van deze website wordt op grond van redactionele en marketingprincipes geformuleerd met het uitsluitende doel om de keuze van Portugal als reisbestemming te vergemakkelijken.

Het is echter raadzaam om voor het bezoeken van de website de algemene gebruiksvoorwaarden te lezen.

Indien u deze website bezoekt, geeft u te kennen dat u zonder voorbehoud de algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden, dan dient u onmiddellijk uw bezoek aan deze website te staken.

Turismo de Portugal, I.P., behoudt zich het recht voor om te allen tijden deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Derhalve dient u elke keer wanneer u deze website bezoekt deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij Turismo de Portugal, I.P. -info@visitportugal.com.

Eigendomsrechten

De gehele inhoud van de website, met name teksten, foto´s, afbeeldingen, illustraties, tekeningen, grafieken, gravures, merken, logo’s, publiciteit, beeld- en geluidsmateriaal, webdesign en software of enige andere onderscheidende kenmerken die voor commerciële of industriële doeleinden kunnen worden gebruikt, wordt overeenkomstig de algemene rechtsbepalingen en de wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom beschermd door auteursrechten en naburige rechten en mag derhalve niet gebruikt worden buiten deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Turismo de Portugal, I.P.

Onverminderd hetgeen bovenvermeld wordt, kan de gebruiker de inhoud van de website, mits uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik, downloaden of kopiëren.

Het is uitdrukkelijk verboden om de website te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die gezien kunnen worden als schadelijk voor het imago van Turismo de Portugal, I.P.

Toe-eigening, vervalsing, exploitatie van toegeëigende of vervalste inhoud, onrechtmatige identificatie en oneerlijke concurrentie zijn strafbaar.

Turismo de Portugal, I.P., behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen derden die kopieën en reproducties maken of op een andere manier op niet toegestane wijze gebruik maken van de inhoud van deze website.

Privacy

Turismo de Portugal, I.P., respecteert het recht op privacy van de gebruikers van de website. Daarom wordt er uit principiële overwegingen geen informatie vergaard of gebruikt met betrekking tot de identiteit van de bezoekers en wordt enkel persoonlijke informatie opgeslagen die vrijwillig door de bezoekers/gebruikers wordt verstrekt en die uitsluitend wordt gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd is.

Ter aanvulling van het voorgaande moet worden verduidelijkt dat de website de volgende informatie vergaart en gebruikt, overeenkomstig het bepaalde in ‘cookies’:
-    land van herkomst, profiel en interesses van de gebruiker, waaronder de combinatie van het doel en de interesses van de gebruiker;
-   informatie die door de gebruiker uitdrukkelijk aangegeven wordt m.b.t. ideeën, suggesties en andere pagina´s, waar hij/zij een plan voor zijn reis kan creëren, wordt voor latere bezoeken opgeslagen (voor gebruikers met cookies of login), zodat de website een ondersteunende functie heeft bij het plannen van een reis naar Portugal door de bezoeker en/of een groep;
-    informatie over het profiel en de interesses van de gebruiker, die door hem uitdrukkelijk voor opslag werd aangemerkt, zodat informatie wordt getoond die het best overeenkomt met de interesses van de gebruiker;
-   identificatie van de bezoeker die zich registreert, zich inschrijft voor nieuwsbrieven of informatie vraagt, onafhankelijk van de computer die daarbij wordt gebruikt, door middel van het aanmaken van een ‘login’ bestaand uit een e-mailadres en een wachtwoord.

Elke interactie met de website wordt opgeslagen voor kwaliteitscontrole en reporting, inclusief, maar niet beperkt tot de gegevens die in het kader van registratie, informatieverzoeken, webchat en wedstrijden worden verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen aangepast en gecorrigeerd worden op de website onder Registreren/Profiel.

De gebruiker kan ook de website verzoeken zijn account te deactiveren. Hierbij worden de “Profiel”-gegevens en de aan “Planning” toegevoegde inhoud verwijderd en de inschrijving voor de nieuwsbrief geannuleerd. Het deactiveren van de account betekent evenwel niet dat de registratiegegevens, meer bepaald voor historische doeleinden, worden gewist, maar wel dat ze niet door Turismo de Portugal, I.P. gebruikt zullen worden.

De door bezoekers/gebruikers verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in de database van de website van Turismo de Portugal, I.P., en zijn toegankelijk voor de diensten van het instituut en de betreffende toeristische vertegenwoordigingen in het buitenland. De opgeslagen gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, zowel door de medewerkers van Turismo de Portugal, I.P., als door medewerkers van ondernemingen die aan Turismo de Portugal, I.P., op dit gebied technische of andere diensten leveren, overeenkomstig Wet nr. 67/98 van 26 oktober (Wet bescherming persoonsgegevens).

De website stelt tevens een database samen met louter statistische informatie, zonder persoonlijke identificatie, met de profielen, interesses en landen van herkomst van de bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om de website beter te doen inspelen op de interesses en wensen van de bezoekers en kan hiervoor aan derden ter beschikking worden gesteld.

Kinderen jonger dan 18 jaar hebben de toestemming van hun ouders of voogd nodig om toegang te krijgen tot persoonsgegevens of deze beschikbaar te stellen op de website.

De ouders of wettige voogd zijn aansprakelijk voor de identificatie van de inhouden en pagina's die door de minderjarige worden bezocht.

Disclaimer

Turismo de Portugal, I.P., behoudt zich het recht voor de publicatie van de website geheel of gedeeltelijk op te schorten, te wijzigen of stop te zetten. De bezoekers/gebruikers aanvaarden dat de toegang tot de website en tot de kanalen en diensten te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing kan worden beëindigd en dat Turismo de Portugal hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Turismo de Portugal, I.P., verbindt zich ertoe alle nodige inspanningen te leveren om het normaal functioneren van de website te garanderen met de mogelijke beschikbaarheid en continuïteit, rekening houdend met de bestaande technische hulpmiddelen, en altijd de beste internationale praktijken te hanteren die gewoonlijk in deze sector worden gebruikt, in het bijzonder op het gebied van veiligheid, vertrouwelijkheid en privacy van de bezoekers/gebruikers van de website, waarbij met alle mogelijke middelen virussen of andere schadelijke elementen die het computersysteem van de bezoeker/gebruiker kunnen beïnvloeden worden vermeden.

Turismo de Portugal, I.P., kan dit ondanks de aangewende middelen niet garanderen, en aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onderbrekingen dan wel het niet of gebrekkig functioneren van de website. Turismo de Portugal, I.P., kan evenmin garanderen dat de website altijd correct functioneert en dat deze te allen tijde vrij is van virussen of andere schadelijke elementen die elektronische documenten of bestanden van het computersysteem van de bezoeker/gebruiker kunnen beschadigen of wijzigen en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Turismo de Portugal, I.P., is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit handelingen of gedragingen van derden die persoonlijkheidsrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, alsook commerciële of industriële geheimen schenden of zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging, ongeoorloofde reclame, of voor het resultaat van het abusievelijk binnendringen waardoor de privacy en veiligheid van de gebruikers van het Portaal in gevaar wordt gebracht.

Turismo de Portugal, I.P., zal alle mogelijke inspanningen leveren om te garanderen dat de in deze website vermelde informatie en feiten de beste en de meest relevante zijn. Turismo de Portugal, I.P., geeft echter geen expliciete of impliciete garantie dat de op deze website verstrekte, geproduceerde of uitgegeven informatie altijd up-to-date is en correct, noch zal Turismo de Portugal, I.P., enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de directe en/of indirecte consequenties van het gebruik van de gegeven informatie. Turismo de Portugal, I.P., raadt daarom de gebruikers van deze website aan direct in contact te treden met de genoemde organisaties of bedrijven, opdat zij de verkregen informatie kunnen bevestigen.

Indien de bezoeker onjuiste informatie op deze website aantreft, verzoekt Turismo de Portugal, I.P., de bezoeker die door te geven zodat deze kan worden gecorrigeerd.

Bijdragen van gebruikers aan de inhoud van de website

Het is voor gebruikers mogelijk en de website spoort gebruikers ook aan om rechtstreeks bij te dragen aan de inhoud, door teksten, filmpjes en foto’s, hierna te noemen “Inhoud” toe te voegen. Zo kunnen gebruikers hun ervaringen in Portugal delen met andere gebruikers, deelnemen aan wedstrijden, forums of andere kanalen en/of functionaliteiten.

Het is de gebruikers die rechtstreeks inhoud aan de website toevoegen niet toegestaan de identiteit van derden aan te nemen of een valse identiteit op te geven.

De door gebruikers rechtstreeks aan de website geleverde inhoud wordt uitsluitend voor rekening van de gebruikers geplaatst en drukt enkel diens persoonlijke mening uit. Turismo de Portugal, I.P., kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers.

Onverminderd het voorgaande heeft Turismo de Portugal, I.P., het recht de door gebruikers rechtstreeks geleverde inhoud te controleren en deze geheel of gedeeltelijk te bewerken, te weigeren of te verwijderen/annuleren wanneer de inhoud:
a)      niet voldoet aan deze voorwaarden;
b)       in strijd is met om het even welke toepasselijke nationale of internationale wet;
c)      uitlatingen inhouden die kunnen beschouwd worden als onwettig, beledigend, lasterlijk, obsceen, racistisch, seksistisch of getuigen van discriminatie op grond van godsdienst, politieke overtuiging, geloof, nationaliteit, leeftijd of sociale omstandigheden;
d)      rechten van derden schendt, namelijk persoonlijkheidsrechten, auteursrechten en aanverwante rechten, industriële, commerciële of andere rechten. Opmerking: Wanneer de gebruiker inhoud levert waarvoor hij niet over de eigendomsrechten beschikt, dient hij vooraf aan de wettige eigenaars van die rechten te vragen of hij die inhoud mag gebruiken en overeenkomstig deze voorwaarden aan de website mag leveren;
e)      computervirussen, programma’s of andere onderdelen bevat die de gegevens kunnen beïnvloeden of schaden, dan wel schadelijk of besmettelijk kunnen zijn;
f)       wordt beschouwd als “spam”, “kettingbrieven”;
g)      e-mailadressen, websites of html-tags bevat;
h)      berichten met commerciële of reclamedoeleinden, dan wel misleidende, onwettige of bedrieglijke reclame bevat;
i)        niets te maken heeft met het onderwerp van de website, dan wel valse, dubbelzinnige of bedrieglijke informatie inhoudt.

De door gebruikers rechtstreeks aan de website geleverde inhoud is beperkt tot:
- tekst – tussen 100 en 2500 tekens
- foto’s – maximaal 1 MB
- video – maximaal 75 MB

De inhoud die rechtstreeks door de gebruikers aan de website wordt toegevoegd kan opgesteld zijn in het Portugees, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Voorgaande aanwijzingen zijn niet uitputtend en worden enkel als voorbeeld aangehaald. Turismo de Portugal, I.P., behoudt zich het recht toe deze te allen tijde te wijzigen.

Door rechtsreeks inhoud aan de website toe te voegen geeft de bezoeker gratis en zonder enige beperking of voorbehoud aan Turismo de Portugal, I.P., de toestemming om de verstrekte inhoud vrij te gebruiken, in de vorm dat deze werd ingevoerd of met de door haar of door derden aangebrachte wijzigingen die zij nodig acht, op het even welke plaats, ongeacht de drager en de aangewende middelen.

Turismo de Portugal I.P. garandeert niet dat de bijdrage van de gebruiker geheel of gedeeltelijk zal gepubliceerd worden.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Turismo de Portugal, I.P., direct of indirect lijdt ten gevolge van de geleverde bijdragen, meer bepaald wegens schending van rechten van derden en/of schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Onverminderd de aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende schade kan Turismo de Portugal, I.P., te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing, haar relatie met de gebruiker beëindigen of doen staken en de toegang tot de website of tot om het even welk kanaal of functionaliteit verhinderen/vergrendelen, wanneer een gebruiker in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of met de wet handelt.

De gebruiker kan te allen tijde een door hem rechtstreeks aan de website geleverde bijdrage wissen en de hiertoe aan Turismo de Portugal, I.P., verstrekte licentie voor het gebruik van de bijdrage intrekken. De annulering/verwijdering van de inhoud is enkel van kracht in de toekomst. De rechtsgeldigheid blijft bestaan tot op het moment van de annulering.

Overdracht van verzoek om informatie

De informatieverzoeken die via “Contacteer ons” worden verzonden, kunnen naar andere instanties die beter op de vraag kunnen antwoorden of het verzoek kunnen inwilligen worden doorverwezen. De verzending gebeurt individueel en nooit met gegevensbestanden. De doorverwijzing wordt ook meegedeeld aan de gebruiker.

Persoonlijke informatie wordt enkel aan andere instanties verzonden in bovengenoemd geval en op voorwaarde dat dit gebeurt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of wanneer Turismo de Portugal hiertoe door een rechterlijke beslissing is verplicht.

Cookies

Deze website werkt met een mechanisme dat "cookies" wordt genoemd. Dat zijn kleine tekstbestanden die bewaard worden op de computer van de gebruiker en die Turismo de Portugal, I.P., in staat stelt de computer te identificeren die de website gebruikt en zodoende ook de inhoud die de bezoekers het meest interesseert.

Een ‘cookie’ slaat geen identificatiegegevens op van de gebruiker.

Hoewel Turismo de Portugal, I.P., geen persoonlijke informatie aan derden geeft, zelfs niet zonder identificatiegegevens, slaat de website data op over de interesses van de bezoekers voor statistische doeleinden, waarbij deze kunnen worden doorgegeven aan officiële instanties in de toeristische sector.

De ‘cookies’ zorgen ervoor dat de website de gebruiker weer herkent tijdens een later bezoek, wat ervoor zorgt dat het nieuwe bezoek een voortzetting is van het vorige.

Indien de gebruiker zich registreert en de ‘login’ gebruikt om zich te identificeren, zal de website de informatie oproepen die vergaard werd over de gebruiker, ook al is die informatie toen verkregen via een andere computer.

Het gebruik van ‘cookies’ kan uitgeschakeld worden op uw computer. Op sommige besturingssystemen en/of browsers kan deze functie slechts uitgeschakeld worden voor bepaalde sites. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voordat u deze aanpassing uitvoert.

Als u het gebruik van ‘cookies’ uitschakelt, zal de website elke keer wanneer u de website bezoekt u behandelen als een nieuwe gebruiker en zal dan ook geen informatie opslaan tussen uw bezoeken door.

Het niet toelaten van ‘cookies’ kan tot gevolg hebben dat sommige functionaliteiten van de website, zoals “Planning”, het aanmaken van “Herinneren en Delen” bestanden of het afdrukken van aan “Planning” toegevoegde inhoud niet mogelijk zijn.

Links

De website omvat adressen van websites van toeristische bedrijven en instanties en andere informatiebronnen die nuttig kunnen zijn voor de bezoeker/gebruiker. Turismo de Portugal, I.P., is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en heeft geen controle over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en veiligheid van deze websites.

Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Portugees recht van toepassing. Alle eventuele geschillen met betrekking tot deze website worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter van de arrondissementsrechtbank van Lissabon.


Geavanceerd zoeken
Planning Bekijk de geselecteerde inhouden en maak uw Reisplan of Brochure aan
Wachtwoord vergeten?
Log in via sociale netwerken
*Een geduld, a.u.b. *Er zullen instructies voor het herstellen van het wachtwoord worden verstuurd. *E-mail niet verzonden. Probeer opnieuw.
Log in via sociale netwerken

Deze website maakt gebruik van Cookies om de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren.
Er worden geen identiteitsgegevens van bezoekers opgeslagen. U kunt deze functie uitzetten bij uw browserinstellingen. Voor meer informatie kunt u de raadplegen Gebruiksvoorwaarden

close